Školka Hradištko

Aktuality

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020
je stanovena ve výši 700,- Kč měsíčně. 

Číslo účtu pro platbu úplaty: 181878364 / 0300 (použijte stejný variabilní symbol dítěte jako pro platbu stravného).

Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, a dle směrnice MŠ Hradištko, okres Praha – západ ze dne 17. 7. 2019 týkající se stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání je možné na základě žádosti zákonného zástupce dítěti úplatu za předškolní vzdělávání snížit na polovinu, pokud dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den v kalendářním měsíci.

Ve výše zmíněné směrnici rovněž naleznete informace k prokázání nároku na osvobození od úplaty.

V Hradištku dne 17. 7. 2019                                             Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Cvičný požární poplach

Dne 21. 6. 2019 byl v MŠ Hradištko proveden cvičný požární poplach za účasti SDH Hradištko. Čas opuštění objektu a shromáždění na určeném místě – 1:40:53.
Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Vyhlášení – zápis

Vyhlášení výsledku zápisu – školní rok 2019/2020 naleznete vpravo v ZÁPISe.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz bude probíhat v těchto dnech:

  1. července, 2. července, 3. července, 4. července, 8. července, 9. července, 10. července, 11. července, 12. července 2019 

Výše úplaty a stravného:

Na základě dohody se zřizovatelem budou úplatu za předškolní vzdělávání hradit pouze ty děti, které budou k docházce přihlášeny, a to součtem za nahlášené dny. Na jeden den se tato výše úplaty stanovuje na 50,- Kč. Současně platí, že dítě v posledním roce předškolního vzdělávání a s odkladem školní docházky úplatu nehradí.

Výše stravného se bude odvíjet od počtu dní a platného ceníku. Úplata i stravné musí být uhrazeno nejpozději do 17. června 2019 bezhotovostním převodem na účty k tomu sloužící. Tímto dnem bude seznam dětí uzavřen. Na pozdější odhlášky již nebude brán zřetel a finance za úplatu a stravné nebude vráceno.

Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

V Hradištku dne 30. 4. 2019                                             Mgr. Magda Bílková, ředitelka

Se zřizovatelem projednáno dne 15. 4. 2019   


Zápis do MŠ Hradištko

Byly uveřejněny informace k zápisu pro školní rok 2019 / 2020 (ZÁPIS vpravo na stránkách).

Mgr. Magda Bílková, ředitelka