Školka Hradištko

Aktuality

Poděkování

Protože chvály není nikdy dost, chválím … děti třídy Dráčků za úklid zahrady (hrabání jehličí), což je moc bavilo.

Moc si vážím ochoty pomoci jakýmkoliv způsobem …

 • proto děkuji rodičům za donesené hygienické potřeby (speciálně rodině Bajgarů za větší množství), výtvarné potřeby apod.
 • babičce Vybíralové a paní učitelce Marcele, které opakovaně motivovaly děti k úklidu zahrady
 • panu Rudolfu Zděnkovi, který s námi každoročně chodí „na stopy“ a na Medník „za Kandíkem“
 • paní Vondráškové, která dneškem ukončila cvičení s dětmi (a snad v něm bude pokračovat i v roce příštím)

Speciální dík patří chlapům z pracovní čety obce Hradištko za pomoc  - např. výměna písku v pískovištích, úklid prostranství, odvoz a přemisťování všehomožného. Přece jenom jsme ženský kolektiv a mužská síla nám chybí :-)

Hezké jarní dny přeje
Magda Bílková, ředitelka

 


Zápis + kritéria


ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  HRADIŠTKO,

okres Praha – západ, Pikovická 270, 252 09 Hradištko, IČO: 71 00 82 41

kritéria přijímání 2017-2018

Zápis dětí k docházce od školního roku 2017/2018 proběhne v sídle mateřské školy na adrese Pikovická 270, Hradištko. Ředitelka Mateřské školy Hradištko po dohodě se zřizovatelem a v souladu s §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Vydávání žádostí k přijetí + evidenčního listu:

K dispozici jsou na www.skolkahradistko.cz (v dokumentech) a dále budou k vyzvednutí v mateřské škole v pondělky od 14:30 do 16:00 hodin (nebo dle dohody) ve třídě Dráčků v budově MŠ.

Zápis bude probíhat ve dnech:   

2. 5. 2017           16:00 – 18:30 hodin
3. 5. 2017           16:00 – 18:30 hodin

V těchto termínech si můžete prohlédnout mateřskou školu.

K zápisu s sebou:

 • žádost o přijetí
 • vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (slouží také jako doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; očkování není nutné dokládat u dětí povinně se předškolně vzdělávajících)
 • písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře v případě dítěte se zdravotním postižením
 • originál rodného listu dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, které není státním občanem ČR

Kritéria, podle kterých bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ, budou zveřejněna týden před zápisem u vstupu do MŠ Hradištko a na www.skolkahradistko.cz.
Mateřská škola Hradištko má maximální kapacitu 73 dětí. Nerozhoduje pořadí přijetí přihlášek.


Zveřejnění výsledků:

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vstupu do MŠ Hradištko a na www.skolkahradistko.cz
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na  29. 5. 2017.
V seznamu nemohou být zveřejněna jména. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdrží u zápisu. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude nachystáno k osobnímu převzetí v MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno doporučeně, v písemné podobě.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka
V Hradištku dne 15.3.2017


Povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017


Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

 

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec Hradištko.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání Mateřské školy Hradištko, okres Praha-západ se koná ve dnech 2. a 3. května 2017.
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (za děti, které již MŠ Hradištko navštěvují, není nutné znovu podávat žádost). Žádost je k dispozici v MŠ Hradištko nebo ke stažení na webu www.skolkahradisko.cz
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně.
6. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 

 • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy. Bližší informace poskytne ředitelka MŠ Hradištko osobně. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

Kontaktní adresy pro dotazy:

 • mshradistko@seznam.cz
 • ms@msmt.cz

Mgr. Magda Bílková, ředitelka
V Hradištku dne 15. 3. 2017


Schůzka rodičů

Schůzka rodičů dětí naší mateřské školy

středa 1. března 2017 v 16.45 hodin

(u Dráčků)

Téma:

-         školka v přírodě (veškeré podrobnosti, přihlášky, fotky, …)

-         Zahradní slavnost (termín, pomocníci, …)

-         všechno možné

Přijďte pokud možno bez dětí.                     Díky (Magda Bílková, ředitelka)


Příspěvek do Spolku mateřské školy Hradiško

Milí rodiče – členové Spolku mateřské školy Hradištko,

Prosíme o uhrazení příspěvku na druhé pololetí ve výši 600 Kč. Rodiče, kteří zaplatili celou výši příspěvku tedy 1 200 Kč nehradí již nic.

Příspěvky prosím zasílejte POUZE na účet Spolku 4099730369/0800 nejpozději do 20.2.2017. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které dítěti přidělila školka, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Rodiče, kteří do dnešního dne neuhradili ani první pololetí prosíme o zaplacení celé částky příspěvku tj. 1 200 Kč ( Dráčci 5 rodičů, Delfínci 3 rodiče, Sovičky 2 rodiče bližší informace Vám o nezaplacení  poskytnou třídní učitelky). V případě neuhrazení příspěvku se děti dále nemohou účastnit akcí pořádaných MŠ hrazených z příspěvků Spolku.

Za Spolek Vám děkuje Alena Chramostová, Zuzana Bartošová, Irena Tittlbachová a nově zvolená pokladní Michaela Ulmanová.