Školka Hradištko

Aktuality

Poděkování

Vážím si pomoci a podpory, kterou projevujete vůči naší mateřské škole.

Na tomto místě chci poděkovat paní Bc. Janě Černé a panu Rudolfu Zděnkovi za poskytnutí finančního daru a paní Ireně Tittlbachové za poskytnutí daru věcného (motýlí zahrádka pro Delfínky k pozorování vývoje motýla).

Magda Bílková, ředitelka


Školka v přírodě

Informace a fotky hledejte každý den vpravo pod „školka v přírodě“.
Hezké volné dny bez dětí přeje
Magda Bílková


Letní prázdninový provoz 2017

bude probíhat v těchto dnech:

3. července, 4. července, 10. července, 11. července, 12. července, 13. července, 14. července 2017
(ve dnech 5., 6., 7. července bude MŠ uzavřena).

Výše úplaty a stravného:

Na základě dohody se zřizovatelem budou úplatu za předškolní vzdělávání hradit pouze ty děti, které budou k docházce přihlášeny, a to součtem za nahlášené dny. Na jeden den se tato výše úplaty stanovuje na 40,- Kč. Současně platí, že dítě v posledním roce předškolního vzdělávání úplatu nehradí.

Výše stravného se bude odvíjet od počtu dní a platného ceníku. Úplata i stravné musí být uhrazeno nejpozději do 23. června 2017 bezhotovostním převodem na účty k tomu sloužící. Tímto dnem bude seznam dětí uzavřen. Na pozdější odhlášky již nebude brán zřetel a finance za úplatu a stravné nebude vráceno.

Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017.

V Hradištku dne 27. 4. 2017                                             Mgr. Magda Bílková, ředitelka

Se zřizovatelem projednáno dne 27. 4. 2017                


Poděkování

Protože chvály není nikdy dost, chválím … děti třídy Dráčků za úklid zahrady (hrabání jehličí), což je moc bavilo.

Moc si vážím ochoty pomoci jakýmkoliv způsobem …

  • proto děkuji rodičům za donesené hygienické potřeby (speciálně rodině Bajgarů za větší množství), výtvarné potřeby apod.
  • babičce Vybíralové a paní učitelce Marcele, které opakovaně motivovaly děti k úklidu zahrady
  • panu Rudolfu Zděnkovi, který s námi každoročně chodí „na stopy“ a na Medník „za Kandíkem“
  • paní Vondráškové, která dneškem ukončila cvičení s dětmi (a snad v něm bude pokračovat i v roce příštím)

Speciální dík patří chlapům z pracovní čety obce Hradištko za pomoc  - např. výměna písku v pískovištích, úklid prostranství, odvoz a přemisťování všehomožného. Přece jenom jsme ženský kolektiv a mužská síla nám chybí :-)

Hezké jarní dny přeje
Magda Bílková, ředitelka

 


Zápis + kritéria


ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  HRADIŠTKO,

okres Praha – západ, Pikovická 270, 252 09 Hradištko, IČO: 71 00 82 41

kritéria přijímání 2017-2018

Zápis dětí k docházce od školního roku 2017/2018 proběhne v sídle mateřské školy na adrese Pikovická 270, Hradištko. Ředitelka Mateřské školy Hradištko po dohodě se zřizovatelem a v souladu s §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Vydávání žádostí k přijetí + evidenčního listu:

K dispozici jsou na www.skolkahradistko.cz (v dokumentech) a dále budou k vyzvednutí v mateřské škole v pondělky od 14:30 do 16:00 hodin (nebo dle dohody) ve třídě Dráčků v budově MŠ.

Zápis bude probíhat ve dnech:   

2. 5. 2017           16:00 – 18:30 hodin
3. 5. 2017           16:00 – 18:30 hodin

V těchto termínech si můžete prohlédnout mateřskou školu.

K zápisu s sebou:

  • žádost o přijetí
  • vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (slouží také jako doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; očkování není nutné dokládat u dětí povinně se předškolně vzdělávajících)
  • písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře v případě dítěte se zdravotním postižením
  • originál rodného listu dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, které není státním občanem ČR

Kritéria, podle kterých bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ, budou zveřejněna týden před zápisem u vstupu do MŠ Hradištko a na www.skolkahradistko.cz.
Mateřská škola Hradištko má maximální kapacitu 73 dětí. Nerozhoduje pořadí přijetí přihlášek.


Zveřejnění výsledků:

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vstupu do MŠ Hradištko a na www.skolkahradistko.cz
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na  29. 5. 2017.
V seznamu nemohou být zveřejněna jména. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdrží u zápisu. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude nachystáno k osobnímu převzetí v MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno doporučeně, v písemné podobě.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka
V Hradištku dne 15.3.2017