Školka Hradištko

Provozní řád ŠJ

Mateřská škola Hradištko

Hradištko 272
PSČ 252 09

tel: 257740069, 732811299, 607396701
detaš.pracoviště 607396702
hospodářka ŠJ 607396703
E-mail: mshradistko@seznam.cz
IČO mateřské školy: 71008241

Ředitelka mateřské školy: Mgr. Magda Bílková
Hospodářka ŠJ:  Hana Jelínková
Hlavní kuchařka: Jaromíra Rodová

1. Zásady provozu:

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí z MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců MŠ a ZŠ

Provoz ŠJ se řídí:

– vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
– FH /Metodikou spotřebního koše.
– zákonem 561/2004 Sb., školským zákonem ve znění pozdějších předpisů,
– zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
– vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných ve znění pozdějších předpisů,
– vyhláškou 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k  získání odborné způsobilosti v  některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů,
– nařízením ES č.852/2004 o hygieně potravin,
– nařízením ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva
– Systémem HACCP (systém kritických bodů)

Základní vyhlášky a předpisy jsou k  dispozici u ředitelky MŠ.

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a podle § 4 odst.9. vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v  případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit. Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášku. Dítě v  mateřské škole se stravuje vždy pokud je přítomno v  době výdeje stravy.
Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy hygienické zásady.

2. Režimové požadavky

Provozní doba ŠJ:

6.30 – 16.00 hod.

Vydávání stravy:

Pitný režim 7.00 – 16.30 hod.
Přesnídávka (hlavní budova) 8.30 hod.
Přesnídávka (detaš. pracoviště) 9.00 hod.
Oběd MŠ (hlavní budova) 11.30 hod.
Oběd MŠ (detaš. pracoviště) 12.00 hod.
Oběd ZŠ 11.50– 13.15 hod.
Oběd zaměstnanci 11.30 – 13.00 hod.
Svačina (hlavní budova) 14.00 hod.
Svačina (detaš. pracoviště) 14.30 hod.

Stravovací dobu je nutné dodržovat z  důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Žáci ZŠ přicházejí na oběd v  doprovodu pedagogického dozoru, který odpovídá za plynulý chod v  jídelně, za chování žáků o odchod žáků z  jídelny.
Možnost přídavků jídla, kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy.
Možnost doplnění nápojů do tříd v  průběhu celého dne.

Odnášení jídla mimo ŠJ:

Jídla podávaná v rámci školního stravování, konzumují strávníci v jídelně (vyhl. č. 107/2005 Sb. §2, odst. 8). Nekonzumuje-li strávník příkrm (ovoce, moučník, ml.výrobek), uloží si je do tašky. Strávníci neodhazují žádné odpadky v okolí jídelny nebo cestou do školy.

Detašované pracoviště:

Výdejna jídel bude zajišťovat výdej obědů, dopol. a odpol svačin. Svačiny jsou připravovány přímo ve výdejně, obědy jsou dováženy z Mateřské školy. Dovoz stravy v přepravních termoboxech zajišťuje zřizovatel Mš, v najatém osobním autě k tomu určeném.

Výše stravného:

ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování platná od 8.3.2005 příloha č.2, novelizovaná od 1.1.2012.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ve kterém dosahují věku podle bodu 1-4.

Denní jídlo 3-6 let MŠ FN Kč / den / strávník V rozmezí Kč
přesnídávka 7,00 6,00 až 9,00
oběd 16,00 14,00 až 25,00
svačina 7,00 6,00 až 9,00
na nápoje – celý den 3,00 3,00 až 5,00
celkem 33,00 Kč 29,00 až 48,00 Kč
Denní jídlo 7-10 let MŠ FN Kč / den / strávník V rozmezí Kč
přesnídávka 7,00 + 1,00 nápoj 7,00 až 12,00
oběd 17,00 + 1,00 nápoj 16,00 až 32,00
svačina 7,00 + 1,00 nápoj 6,00 až 10,00
celkem 34,00 Kč 32,00 až 59,00 Kč
Denní jídlo 7-10 let ZŠ FN Kč / den / strávník V rozmezí Kč
oběd 22,00 16,00 až 32,00
celkem 22,00 Kč 16,00 až 32,00 Kč
Denní jídlo 11- 14 let ZŠ FN Kč / den / strávník V rozmezí Kč
oběd 24,00 19,00 až 34,00
celkem 24,00 Kč 19,00 až 34,00 Kč

Způsob úhrady stravného:

bezhotovostní platební styk – příkazem k  úhradě u svého peněžního ústavu, složenkou na poště. Termín placení – do 25. dne předcházejícího měsíce. Odhlášené obědy jsou odečteny.

Číslo účtu: 188709264/0300
Variabilní symbol: číslo žáka přiděleného hospodářkou ŠJ
Částka: stravovací zvyklosti x mš 20dnů, zš 18dní

Nezaplatí-li zákonný zástupce úplatu včas, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky.
Pokud dojde k  opakovanému neuhrazení stravného, bude strávník úplně vyloučen ze stravování.
Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu, může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Přihlášení strávníků:

zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá hospodářce školní jídelny.

Odhlášení strávníků:

Odhlášení stravy – osobně nebo telefonicky se nahlásí ve třídě do 7.45 hod toho dne.
Odhlašování obědů z  různých akcí (např. školní výlety, škola v  přírodě apod.) provádí ředitel školy nejpozději 4 prac. dny před plánovaným odjezdem.
Odhlašování z  obědů posledního dne v   červnu = 4 dny předem.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Hlášení změn do 25.dne v  měsíci u hospodářky ŠJ
(stravovací zvyklosti, ukončení docházky, změna adresy, jména…)

Vyúčtování přeplatků stravného:

Vyúčtování přeplatků je prováděno pololetně v únoru a červenci, jedním z těchto způsobů:

1. převodem zůstatku na účet, uvedený v přihlášce ke stravování
2. vyzvednutím zůstatku v  hotovosti v  dohodnutém termínu u hospodářky ŠJ
3. převodem zůstatku do nového školního roku (pololetí)

Přihlašování o prázdninách:

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud není provoz MŠ.
Při provozu o prázdninách nahlásit docházku předem, o letních prázdninách do 15.6.

3. Zaměstnanci školní jídelny

Hana Jelínková             hospodářka školní jídelny
Jaromíra Rodová           hlavní kuchařka
Jaroslava Palavská       kuchařka
Eva Drekslerová            kuchařka
Hana Řepová                  provozní zaměstnanec
Lenka Presslová             provozní zaměstnanec

4. Závěrečná ustanovení:

S  provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku.
Provozní řád byl projednán a nabývá platnost dne 1.9.2013
Je vyvěšen na nástěnkách Mš, nástěnce ŠJ v   prostoru šatny pro ZŠ a na internetových stránkách www.zshradistko.cz a http://www.skolkahradistko.cz/ v  odkazech stravné.

 

V Hradištku dne 1.1.2014

 

Mgr. Magda Bílková, ředitelka MŠ

Jelínková Hana, hospodářka ŠJ