Školka Hradištko

Základní informace

Mateřská škola Hradištko, okres Praha-západ

Adresa:
Mateřská škola Hradištko, okres Praha – západ
Pikovická 270
252 09 Hradištko

E-mail: mshradistko@seznam.cz
WEB: www.skolkahradistko.cz
IČO: 71008241
ID datové schránky: 7j4krtt
Číslo účtu pro úplatu za předškolní vzdělávání: 181878364/0300
Číslo účtu pro platbu stravného: 188709264/0300

Telefony:
ředitelka: 730 516 200
zástupkyně ředitelky: 737 598 128
vedoucí školní jídelny: 607 396 703

třída Dráčci:  604 685 994
třída Sovičky: 730 512 150
třída Delfínci: 730 512 151

Provoz mateřské školy: 6:30 hod – 16:30 hod (režim dne je umístěn v DOKUMENTECH).

Mateřská škola sídlí v okrese Praha – západ, v obci Hradištko. Zřizovatelem je obec Hradištko.

Kapacita MŠ: 73 dětí.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena dle zákona č.561/2004 Sb. vždy na školní rok a je splatná k 15.dni v měsíci.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 činí měsíčně – 700,- Kč.

Ceny stravného najdete na stránce STRAVOVÁNÍ.

Princip vzdělávání dětí

Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd. V předškolním vzdělávání se snažíme podporovat dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcovat radost dítěte z učení, rozšiřovat jeho dovednosti. Pro získávání nových poznatků je využíváno především her, které odpovídají potřebám dětí. Vzhledem k rodinnému a přátelskému prostředí v naší školce můžeme dětem účinně pomoci překonávat jejich případné problémy.

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání je vytvořen Školní vzdělávací program, který je dále konkretizován a upraven v každé třídě zvlášť. Školní vzdělávací program je v listinné podobě k nahlédnutí v každé třídě a s konkrétními plány se rodiče průběžně seznamují na nástěnkách ve všech šatnách.

Při přípravě dětí v posledním roce předškolního vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky spolupracujeme úzce s místní základní školou i s rodiči tak, aby přechod do 1. ročníku ZŠ byl pro děti bezproblémový. Je jim zajištěn pravidelný denní řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Děti mají dostatek volného pohybu nejen venku, ale i ve třídách.